Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ชิเน กทริยํ ทาเนน พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้  
  วีดีโอสุทัสสา

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๔


เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2554 | อ่าน 4436

 

 
 
 
www.fungdham.com www.jarun.org
www.palungjit.com www.sudassa.com
www.dhammajak.net www.rethinkers.org
www.namjaidham.com กระทรวงวัฒนธรรม
www.larntum.in.th มหาวิทยาลัียราชภัฏธนบุรี
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานบรรยาย
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์